Showing all 8 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30w

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30w ตัวถังผลิตมาจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทน ปลอดภัยจากการกัดกร่อนของสนิม มีค่ามาตรฐาน IP65 ป้องกันฝุ่นและน้ำ กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศได้ดี ส่องสว่างด้วยหลอด LED ชนิด Ultra Bright มีหลอดสัญญาณ LED แสดงการทำงานของอุปกรณ์  ใช้แบตเตอรี่แบบแห้งป้องกันการเกิด Over Charge และ Over Discharge ได้ มีระยะเวลาการสำรองไฟ อยู่ที่ 1-2 วัน

All search results