รูปแบบการติดตั้งเสาไฟถนนและการติดตั้งโคมไฟถนน LED


          รูปแบบของเสาไฟถนน ที่พบเห็นตามเส้นทางการจราจรคือ เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว และเสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ ซึ่งเสาไฟถนนราคาจะแตกต่างกันตามรูปแบบ วัสดุ โดยภายในเสาไฟถนนจะมีช่องไว้สำหรับเก็บสายไฟ ส่วนมากแล้วเสาไฟถนนจะผลิตจากเหล็กและอะลูมิเนียม จึงทำให้มีความคงทนต่อแสงแดด ฝน และแรงสั่นสะเทือน  เสาไฟถนนเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แสงสว่าง มีความสว่างที่เหมาะสมและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเสาแต่ละแบบจะมีข้อควรคำนึงและวิธีใช้ที่แตกต่างกันไป สำหรับการติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะสามารถแบ่งออกเป็นห้ารูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

          รูปแบบที่หนึ่ง การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่ในแนวเดียวกัน ในข้างใดข้างหนึ่ง เช่น ติดตั้งเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวที่ด้านขวาของถนนระยะห่างสองเมตร ก็จะติดตั้งแค่ด้านขวา จะไม่มีการนำมาติดตั้งในด้านซ้าย การติดตั้งรูปแบบนี้มักพบเห็นตามถนนในต่างจังหวัด ซึ่งจะมีที่แคบจึงจำเป็นต้องติดตั้งเสาไฟถนนแค่เพียงด้านเดียว
          รูปแบบที่สอง การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่สลับตำแหน่งกันของสองข้างถนน คล้ายรูปฟันปลา การติดตั้งแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนและช่วยกระจายความสว่างของโคมไฟถนน LED
          รูปแบบที่สาม การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่ในแนวตรงข้ามกันของสองข้างถนน การติดตั้งในรูปแบบนี้จะทำให้เกิดการกระจายความสว่างอย่างทั่วถึง มักพบเห็นตามเส้นทางหลวง และเส้นทางการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานคร
          รูปแบบที่สี่ การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่บริเวณเกาะกลาง โดยการติดตั้งแบบนี้จะต้องใช้เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ในการติดตั้ง เนื่องจากอยู่ตรงเกาะกลาง การติดตั้งเสาไฟถนนในรูปแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยทำให้ท้องถนนมีความสวยงาม ไม่มีเสาไฟในจำนวนที่มากเกินไป เหมาะสำหรับถนนที่มีพื้นที่แคบหรือพื้นที่จำกัด
          รูปแบบที่ห้า การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่บริเวณเกาะกลาง โดยการติดตั้งแบบนี้จะใช้เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวในการติดตั้ง คือจะใช้เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสองต้นในการติดตั้ง ด้านหนึ่งจะหันไปทางซ้าย อีกด้านจะหันไปทางขวา ซึ่งมีลักษณะคล้ายการติดตั้งเสาไฟถนนราคาแบบกิ่งคู่จะถูกกว่าเสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว ดังนั้นคนจึงไม่นิยมติดตั้งแบบนี้เพราะเปลืองพลังงาน และเปลืองจำนวนเสาไฟถนน รวมถึงเปลืองต้นทุนในการผลิต

โคมไฟถนน led street light mini 40w เดย์ไลท์ eve

          ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการติดตั้งโคมไฟถนน LED ทำให้แสงไฟในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างมีสาเหตุมาจากหลายประการดังนี้
          1. ความกว้างของถนน โคมไฟถนน LED แต่ละรุ่นจะมีอัตราการส่องสว่างที่แตกต่างไปบางรุ่นจะส่องสว่างได้ในวงกว้าง ดังนั้นก่อนการนำมาติดตั้งควรคำนึงถึงความกว้างของถนน ระยะห่างของเสาไฟถนน และอัตราการกระจายแสงสว่างของโคมไฟถนน LED แต่ละประเภทว่าสามารถกระจายแสงออกไปได้มากน้อยเพียงใด
          2. ความสูงของเสาไฟ ก่อนการติดตั้งโคมไฟถนน LED ควรคำนึงถึงความสูงของเสาไฟถนนและค่าการกระจายแสงของโคมไฟถนน LED แต่ละประเภท เพราะในหลายพื้นที่มักเกิดปัญหาการติดตั้งโคมไฟถนน LED ที่เหมือนกันแต่ให้ค่าความสว่างไม่เท่ากัน เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีขนาดของเสาไฟถนนที่ไม่เท่ากัน
          3. ชนิดของหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง จะต้องมาพิจารณาในขั้นตอนการซื้อโคมไฟถนน ซึ่งในปัจจุบันโคมไฟถนนมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้ง โคมไฟถนน LED โคมไฟถนนหลอดแสงจันทร์ ทั้งนี้ค่าความสว่างของโคมไฟถนนจะมีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นควรมีการศึกษาก่อนนำมาติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          4. ลักษณะการจัดวางตำแหน่งของเสาไฟถนน เราควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความสว่าง โดยควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ รูปแบบของถนน ถนนที่จะทำการติดตั้งโคมไฟถนน LED มีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร เช่น เป็นทางตรง ทางแยก หรือ ทางโค้ง นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงความกว้างของถนน เพื่อคำนึงถึงระยะห่างที่จะติดตั้งเสาไฟถนนแต่ละต้น รวมถึงรูปแบบของเสาไฟถนนว่าจะเอาแบบมีกิ่งโคมไฟถนนสองด้านหรือด้านเดียว เพื่อจัดวางตำแหน่งของโคมไฟถนน LED ให้เหมาะสม

          ราคาเสาโคมไฟถนน ราคาโคมไฟถนน LED ในปัจจุบันมีราคาที่แตกต่างกันทั้งราคาถูกและแพง ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อหน่วยงานต่างๆควรคำนึงและพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ เพื่อความคุ้มค่าแก่การใช้งานและเพื่อประโยชน์ของตัวเองและประเทศชาติ ซึ่งวิธีการเลือกซื้อเสาไฟถนนให้ดูจากการรับรองสินค้ามาตรฐานมอก.ถึงจะได้รับความคุ้มค่าและปลอดภัยมากที่สุด